•Học phần Lý Thuyết Dịch là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về dịch thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng và thủ thuật dịch ở cấp độ câu, đoạn và bài; giúp sinh viên có thái độ đúng đắn và thể hiện phẩm chất, đạo đức nghề biên dịch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.