Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các đường hướng nghiên cứu ngôn ngữ như: bản chất, chức năng của ngôn ngữ và lời nói, hoạt động lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp, ngôn ngữ và văn hóa xã hội, ngữ vực,… Bên cạnh đó, người học cũng được cung cấp một số khái niệm và thuật ngữ mới trong các lý thuyết về ngôn ngữ hiện đại liên quan đến dạy-học ngoại ngữ.