Học phần Đất nước học các quốc gia nói tiếng Anh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước con người, lịch sử, thể chế, giáo dục, phong tục tập quán của các quốc gia nói tiếng Anh; phát triển cho sinh viên những kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình; giúp sinh viên có thái độ đúng đắn và thể hiện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh được giảng dạy ở phân kì 4. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống âm vị, các qui tắc phát âm trong tiếng Anh; kĩ năng phát âm chính xác, khả năng nghe, nói thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, giải thích, đối chiếu các vấn đề về âm vị trong tiếng Anh, giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

•Học phần Lý Thuyết Dịch là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về dịch thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng và thủ thuật dịch ở cấp độ câu, đoạn và bài; giúp sinh viên có thái độ đúng đắn và thể hiện phẩm chất, đạo đức nghề biên dịch, đáp ứng yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
Học phần tập trung vào việc:
§ Cung cấp: Những kiến thức cơ bản về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và định hướng nghề nghiệp
§ Trang bị: kỹ năng trình bày, tổng hợp, phân tích, đánh giá các vấn đề hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và các kỹ năng hướng nghiệp
§Hình thành ý tưởng lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng phương án khả thi cho hoạt động nghề nghiệp, thực hiện rèn luyện năng lực nghề nghiệp và đánh giá, cải tiến năng lực hướng nghiệp
qSinh viên sau khi học xong học phần này có khả năng:
§G1. Hiểu biết kiến thức cơ bản về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa
§G2. Khái quát hóa, phân tích, đánh giá các vấn đề cơ bản về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa
§G3. Hiểu biết thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu về năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
§G4. Xác định được vai trò, nội dung, yêu cầu của các hoạt động nghề nghiệp đối với Cử nhân Ngôn ngữ Anh
§G5. Vận dụng kiến thức và kỹ năng hướng nghiệp cơ bản đối với các hoạt động nghề nghiệp tiềm năng
§G6. Thực hiện làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả
§G7. Hình thành ý tưởng lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng phương án khả thi cho hoạt động nghề nghiệp, thực hiện rèn luyện năng lực nghề nghiệp và đánh giá, cải tiến năng lực hướng nghiệp

Tiếng Anh 2 là học phần ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các khoa không chuyên ngữ. Học phần này được dạy – học theo định hướng chuẩn đầu ra bậc 3 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu). Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngôn ngữ về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kiến thức văn hóa xã hội cơ bản của các quốc gia nói tiếng Anh, giúp sinh viên thực hành và phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3;  phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ bậc 3; hình thành ý tưởng giao tiếp, xây dựng ngữ liệu giao tiếp, thực hiện hoạt động giao tiếp, cải tiến hoạt động giao tiếp bằng ngoại ngữ.