Đây là các chương trình học dành cho các lớp Đại học ngành Tiếng Anh, hệ liên thông và văn bằng 2 của khoa SP Ngoại ngữ, trường ĐH Vinh